Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

 Αναγνώριση Πτυχίων και Κολλεγίων

Το 2010 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά όσον αφορά την αναγνώριση των κολλεγίων στην χώρα μας, καθώς και την αναγνώριση των πτυχίων που αυτά παρέχουν. Στις 25 Μαϊου 2010 δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 78, 25 Μαΐου 2010, Τεύχος Α’) για την ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 36/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Μέσω της οδηγίας αυτής, τακτοποιείται η αναγνώριση των πτυχίων, τα οποία απονέμουν Πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ευρωπαίους πολίτες, ανεξαρτήτως από το που αυτοί πραγματοποίησαν τις σπουδές τους (στα ίδια τα Πανεπιστήμια ή σε συνεργαζόμενα Κολλέγια) και δημιουργείται πλέον ένα νέο τοπίο για τους περισσότερους από 20.000 φοιτητές και αποφοίτους των Ελληνικών Κολλεγίων.Δείτε εδώ το ΠΔ 38/2010 [ΦΕΚ 78]

Τα πτυχία τα οποία απονέμονται μέσω των Κολλεγίων από συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού κατατάσσονται στα επίπεδα 6 [τα Bachelors] και 7 [τα Masters] του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων, σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ με αρ. 853/2010, η οποία αναφέρει ότι οι σπουδές που γίνονται σε Κολλέγια συνεργαζόμενα με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ανήκουν στην εκπαιδευτική δικαιοδοσία των χωρών όπου εδρεύουν τα Πανεπιστήμια αυτά.

http://www.amc.edu.gr/el/recognition.html